przenumerowanie cysterskich kamieni granicznych


dodano 15-06-2016

Skoro na na trzech mapach katastralnych opisanych na stronie pierwotna lokalizacja cysterskich kamieni granicznych zaznaczone s¹ wszystkie kamienie znajduj¹ce siê na granicy pañstwowej w roku 1841, to mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e trzycyfrowe numery kamieni granicznych widoczne na stronie pochodzenie cysterskich kamieni granicznych powsta³y poprzez kolejne ponumerowanie istniej¹cych kamieni. Wspólnym punktem wyjœciowym umo¿liwiaj¹cym "przenumerowanie" kamieni mo¿e byæ kamieñ o numerze "517", znajduj¹cy siê w bardzo charakterystycznym za³amaniu granicy w bezpoœrednim s¹siedztwie szczytu góry Bogoria. Na poni¿szym wykazie znajduj¹ siê wszystkie kamienie graniczne z trzech map: stabilní katastr Potschendorf - Beèkov, stabilní katastr Bernsdorf - Bernartice oraz stabilní katastr Königshan - Královec ponumerowane kolejno pocz¹wszy od numeru "517", przy czym dwa kamienie (numery "536" oraz "572") s¹ kamieniami widocznymi na dwóch s¹siednich mapach.

Weryfikacjê poprawnoœci tej operacji mo¿na zobaczyæ na podstronie porównanie map "stabilní katastr" i "Schömberg" i jak widaæ operacja ta jest ca³kowicie uzasadniona.

numer
trzycyfrowy
numer na mapie
katastralnej
oznaczenie CZ oznaczenie PL rodzaj kamienia uwagi
517 65
Potschendorf
IHS 1727 RSSJ wizerunek kamienia jezuicko-cysterski kamieñ o numerze 517 znajduje siê w Che³msku Œl¹skim na ul. S¹deckiej
518 66
Potschendorf
IHS 1727 JAG 1727 jezuicko-cysterski
519 67
Potschendorf
+ JAG 1793 cysterski b³êdna data ?
520 68
Potschendorf
IHS JAG 1727 jezuicko-cysterski
521 69
Potschendorf
+ JAG 1727 cysterski
522 70
Potschendorf
+ JAG 1727 cysterski
523 71
Potschendorf
+ JAG 1727 cysterski
524 72
Potschendorf
+ + +
525 73
Potschendorf
IHS 1727 JAG 1727 jezuicko-cysterski
526 74
Potschendorf
wizerunek kamienia cysterski obrócony o 180° ?
kamieñ o numerze 526 znajduje sê w Ulanowicach przed pa³acem opackim
527 75
Potschendorf
IHS 1727 jezuicki
528 76
Potschendorf
IHS 1727 JAG 1727 jezuicko-cysterski
529 77
Potschendorf
IHS 1727 JAG 1727 jezuicko-cysterski
530 78
Potschendorf
IHS 1727 JAG 1727 jezuicko-cysterski
531 79
Potschendorf
IHS 1727 JAG 1727 jezuicko-cysterski
532 80
Potschendorf
IHS 1727 jezuicki
533 81
Potschendorf
IHS 1727 JAG 1727 jezuicko-cysterski
534 82
Potschendorf
IHS 1727 jezuicki
535 83
Potschendorf
+ +
536 1/44 Potschendorf
44/1 Bernsdorf
IHS 1727
IHS 1727 RSSS
1727 + wizerunek kamienia
JAG 1727 + wizerunek
jezuicko-cysterski
jezuicko-cysterski
537 45
Bernsdorf
+ + +
538 46
Bernsdorf
+ + +
539 47
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG + wizerunek jezuicko-cysterski
540 48
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
541 49
Bernsdorf
+ + +
542 50
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
543 51
Bernsdorf
+ + +
544 52
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski kamieñ o numerze 544 znajduje siê w Ulanowicach po prawej stronie przed koœcio³em œw. Krzysztofa
545 53
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski kamieñ o numerze 545 znajduje siê w Ulanowicach po lewej stronie przed koœcio³em œw. Krzysztofa
546 54
Bernsdorf
+ +
547 55
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
548 56
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
549 57
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
550 58
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski kamieñ o numerze 550 znajduje sê w Ulanowicach przed pa³acem opackim
551 59
Bernsdorf
+
552 60
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
553 61
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
554 62
Bernsdorf
+ +
555 63
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
556 64
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
557 65
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
558 66
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
559 67
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
560 68
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
561 69
Bernsdorf
+ JAG 1727 + wizerunek cysterski kamieñ o numerze 561 zajdowa³ siê w Lubawce przy ul. Przyjació³ ¯o³nierza
562 70
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski kamieñ o numerze 562 znajduje siê w Krzeszowie po prawej stronie drogi w ogrodzie klasztornym
563 71
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
564 72
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
565 73
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski kamieñ o numerze 565 znajduje siê w Krzeszowie po lewej stronie drogi w ogrodzie klasztornym
566 74
Bernsdorf
IHS 1727 JAG 1727 jezuicko-cysterski
567 75
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
568 76
Bernsdorf
+ + +
569 77
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG 1727 + wizerunek jezuicko-cysterski
570 78
Bernsdorf
+ + +
571 79
Bernsdorf
IHS 1727 RSSS JAG + wizerunek jezuicko-cysterski kamieñ o numerze 571 znajduje siê w Krzeszowie w Domu Opata
572 80/84 Bernsdorf
84/80 Königshan
IHS 1727 RSSS
JHS 1727 RSSJ
JAG 1727 + wizerunek
1727
jezuicko-cysterski
jezuicko-cysterski
kamieñ o numerze 572 znajduje siê w Krzeszowie za gospodarcz¹ bram¹ klasztorn¹
573 83
Königshan
JHS 1727 jezuicki
574 82
Königshan
JHS 1727 jezuicki
575 81
Königshan
JHS 1727 jezuicki
576 80
Königshan
JHS 1727 jezuicki
577 79
Königshan
JHS 1727 jezuicki
578 78
Königshan
JHS 1727 jezuicki
579 77
Königshan
JHS 1727 jezuicki
580 76
Königshan
JHS 1727 jezuicki
581 75
Königshan
JHS 1727 jezuicki
582 74
Königshan
JHS 1727 jezuicki kamieñ o numerze 582 znajduje siê w Lubawce (Ulanowicach) w lesie za Krucz¹ Dolin¹
583 73
Königshan
JHS 1727 jezuicki kamieñ o numerze 583 znajduje siê w mìstské muzeum Žacléø
584 72
Königshan
JHS 1727 jezuicki
585 71
Königshan
JHS 1727 jezuicki
586 70
Königshan
JHS 1727 jezuicki
587 69
Königshan
JHS 1727 jezuicki
588 68
Königshan
JHS 1727 jezuicki
589 67
Königshan
JHS 1727 jezuicki
590 66
Königshan
JHS 1727 jezuicki
591 65
Königshan
JHS 1727 jezuicki
592 64
Königshan
JHS 1727 jezuicki
593 63
Königshan
JHS 1727 jezuicki kamieñ o numerze 593 znajduje siê w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa
594 62
Königshan
JHS 1727 jezuicki
595 61
Königshan
JHS 1727 jezuicki
596 60
Königshan
JHS 1727 jezuicki kamieñ o numerze 596 znajduje siê w Lubawce przy ul. Mickiewicza 4 (gimnazjum)
597 59
Königshan
JHS 1727 jezuicki
598 58
Königshan
JHS 1727 JAG jezuicko-cysterski
599 57
Königshan
JHS 1727 jezuicki
600 56
Königshan
JHS 1727 jezuicki
601 55
Königshan
JHS 1727 jezuicki
602 54
Königshan
JHS 1727 jezuicki
603 53
Königshan
JHS 1727 jezuicki
604 52
Königshan
JHS 1727 jezuicki
605 51
Königshan
JHS 1727 jezuicki
606 50
Königshan
JHS JAG 1727 jezuicko-cysterski
607 49
Königshan
JHS JAG 1727 jezuicko-cysterski
608 48
Königshan
JHS JAG 1727 jezuicko-cysterski
609 47
Königshan
JHS JAG 1727 jezuicko-cysterski
610 46
Königshan
JHS 1727 jezuicki
611 45
Königshan
JHS 1727 jezuicki
612 44
Königshan
JHS 1727 jezuicki
613 43
Königshan
JHS JAG jezuicko-cysterski
614 42
Königshan
JHS jezuicki
615 41
Königshan
JHS 1824 jezuicki dziwna data
616 40
Königshan
JHS jezuicki
617 39
Königshan
JHS JAG 1727 jezuicko-cysterski

Wróæ