Lipienica - informacje o wiosce


Na tej podstronie chciałbym zaprezentować znalezione informacje na temat wioski Lipienica.
dodano: 30-04-2017

Poniżej fragment strony 173 z wydanego w 1886 roku książki "Codex Diplomaticus Silesiae. Siebenter Band. Regesten zur schlesischen Geschichte. Dritter Theil. Bis zum Jahre 1300.", gdzie znajdziemy tekst dokumentu fundacyjnego klasztoru cysterskiego w Krzeszowie z 1292 roku. Mamy tutaj pierwszą historyczną wzmiankę o wsi Lipienica. Występująca w łacińskim tekście nazwa "Lindinowe" przetłumaczona jest na język niemiecki jako "Lindenau".
dodano: 30-04-2017

Poniżej fragment strony 22 z wydanej w 1974 roku książki Ambrosius Rose - "Kloster Grüssau", gdzie znajdziemy odwołanie do dokumentu fundacyjnego klasztoru cysterskiego w Krzeszowie z 1292 roku.

Cały tekst tego dokumentu znajdziemy na stronie 296 wspomnianej książki, w obu miejscach nazwa "Lindinowe" przetłumaczona jest jako "Lindenau"
dodano: 17-04-2017

Poniżej fragment strony 702 z wydanej w 1902 roku książki "Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Breslau. Erster Teil.". Znajdziemy tutaj opis wizytacji archidiakonatu wrocławskiego, obejmujący między innymi parafię Libau (Liebau) w dniu "8. Octobris" oraz Grissau (Grüssau) w dniu "9. Octobris". W przypadku parafii lubawskiej znajdziemy wzmiankę o Lipienicy: Missalia circiter ad 8 maldrata, dantur simul ex incorporatis villis Buchwald, Dittersbach, Oberplasdorff et media villa Lindenau, przy czym fragment et media villa Lindenau należałoby uznać za informację, że oprócz wcześniej wymienionych miejscowości w skład parafii lubawskiej wchodzi również pół wsi Lipienica. Następnego dnia wspomniana jest wyzyta w Grissau (Grüssau), przy czym tam nie znajdujemy już informacji o Lipienicy, wzmiankowana jest tylko wioska Herndorff (Hermsdorf). Być może przy okazji wizyty w "Monasterium Cisterciensium" umknęła wizytatorowi informacja o połowie malutkiej wioski wchodzącej w skład tej parafii? Opisywana wizytacja znajduje się w rodziale Visitatio ecclesiarium sub archidiaconatu Wratislaviensi sitarum a. 1666/67.
dodano: 15-04-2017

Poniżej fragment strony 111 z z wydanej w 1785 roku książki "Beyträge zur Beschreibung von Schlesien tom 5". Czytamy tutaj: Lindenau, 1 1/8 Meile von Landeshutt, in diesem Dorfe sind 1 Vorwerk, 10 Bauern, 9 Gärtner, 45 Häusler und 332 Einwohner enthalten, die unter das Stift Grüssau gehören. W swobodnym tłumaczeniu znaczy to: "Lipienica, 1 i 1/8 mili od Kamiennej Góry, w tej wiosce znajduje się 1 folwark, 10 kmieci, 9 zagrodników, 45 chałupników i 332 mieszkańców, poniższa wioska należy do majątku klasztoru w Krzeszowie".
dodano: 12-03-2017

Poniżej "fotomontaż" stron 284 i 286 z wydanej w 1787 roku książki "Neues geographisches Magazin, tom IV". Znajdziemy tutaj wykaz wszystkich miejscowości Śląska, przy czym miejscowość Lipienica wymieniona została jako: von Schlesien - Fürstenthum Schweidnitz - Bolkenhayn=Landeshutscher Kreis - Lindenau - Stift Grüssau - czyli na Śląsku, w księstwie świdnickim, w okręgu (powiecie) bolkowsko-kamiennogórskim, w majątku klasztoru krzeszowskiego. Książka ta jest o tyle ciekawa, że można łatwo odszukać w niej wszystkie miejscowości należące do krzeszowskich cystersów (Stift Grüssau) w roku 1787.
dodano: 12-03-2017

Poniżej fragment strony 432 z wydanej w 1830 roku książki "Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien". Czytamy tutaj: Lindenau, D., Reg. Liegn., Landeshut, S. 1 M.; Königl. (Domain. Amt Grüssau), sonst Stift Grüssau; O. L. Ger. Bresl.; L. u. St. Ger. Liebau. (S. J. Bolkenhain-Landeshut, auch landräthl. vor 1818). 66 H., 1 dem königl. Ober-Amtmann Thamm gehöriges Vorwerk, 407 E., ganz k.; theils k. K. zu Liebau, theils zu Grüssau; 36 u. nebenbei 7 Leinwebst.; 1 Brenn. bei der Scholtis., 1 Domin. Ziegelei, nach Grüssau gehörig..

Po rozwinięciu skrótów otrzymujemy tekst: Lindenau, Dorf, Regierung Liegnitz, Landeshut, Süd 1 Meile; Königl. (Domainen Amt Grüssau), sonst Stift Grüssau; Ober-Landes-Gericht Breslau; Land- und Stadt-Gericht Liebau. (Schweidnitz-Jauer'sche Fürstenthums-Landschaft Bolkenhain-Landeshut, auch Landräthlich vor 1818). 66 Haus, 1 dem königl. Ober-Amtmann Thamm gehöriges Vorwerk, 407 Einwohner, ganz katholisch; theils katholisch Kirche zu Liebau, theils zu Grüssau; 36 und nebenbei 7 Leinweberstühle; 1 Brennerei bei der Scholtisei, 1 Dominen Ziegelei, nach Grüssau gehörig..

Po przetłumaczeniu na język polski dowiadujemy się, że: "Lipienica to wioska leżąca w rejencji legnickiej, jedną milę na południe od powiatowej Kamiennej Góry, wchodzi w skład królewskiego Dominum krzeszowskiego, wcześniej własność majątku klasztoru krzeszowskiego, Sąd Krajowy we Wrocławiu, Sąd Ziemski i Miejski w Lubawce, do 1818 w księstwie świdnicko-jaworskim w okręgu bolkowsko-kamiennogórskim, 66 domów, jeden królewski folwark należący do (Ober=Amtmann Thamm ?), 407 mieszkańców, wszyscy mieszkańcy to katolicy, część katolików należy do Lubawki a część do Krzeszowa, 36 (ale czego 36?) i dodatkowo 7 krosien tkackich lnu, jedna gorzelnia przy sołectwie, jedna cegielnia należąca do Krzeszowa".
dodano: 12-03-2017

Poniżej fragment strony 373 z wydanej w 1845 roku książki "Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien". Czytamy tutaj: Lindenau, 1292 Lindinowe, D. {Dorf}, Reg. Liegnitz {Ober=Landes=Gericht} Breslau, Landeshut, S. {Süd} zu SO. {Süd=Ost} 1(3/4) M.{Meile} Post. Krst. {Kreisstadt} Königl. Domain. A. {Domainen=Amt} vor 1810 Cisterzienser=Stift Grüssau L. u. St.=G {{Land= und Stadt=Gericht} Liebau. crim. {criminaliter} Liebauer Blutger.=Verband (SJ. {Schweidnitz-Jauer'sche Fürstenthums-Landschaft} Bolkenh.=Landeshut, auch auch landräthl. {Landräthlich.} bis 1818). 67 H. {Haus}, 1 Erbscholtisei, 484 E. {Einwohner} (8 ev. {evangelisch}); ev. K. {evangelisch Kirche}zu Landeshut gastw. {gastweise} zu Michelsdorf, bagräbt nach Liebau, kath. K. {katholische Kirche} theils zu Liebau, theils zu Grüssau, (20 Nummern), giebt für Liebau 1/24 der onera. 1 kath. Sch. {katholische Schule} nur für den Ort. 1 L.{Lehrer} , Collat königl. u. fürstbischöfl. {fürstbischöflich , Inspect. {Inspektion} Landeshut. 1 Domin.-Ziegel. {Dominium-Ziegelei}, nach Grüssau gehörig. 2 Wh. {Wirtshaus}. 66 Leinw. {Leinweberstuhle} u. {und} Baumwst. {Baumwollenstuhl}, 8 and. {andere} Handw. {Handwerk?} 162 Rind. {Rinder} Das Vorw. {Vorwerk} ist dismembrirt, der Besitzer bewohnt die Scholtisei. W cytowanym tekście w nawiasach klamrowych rozwinąłem niemal wszystkie skróty.

Próba tłumaczenia na język polski wygląda następująco: "Lipienica, wzmiankowana w 1292 jako Lindinowe, wieś w rejencji legnickiej, Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu, powiatowe miasto Kamienna Góra, na południe do południowego-wschodu, 1 i 3/4 mili, poczta w mieście powiatowym, w zarządzie królewskiego dominium, przed 1810 rokiem w posiadłościach cystersów z Krzeszowa. Sąd w Lubawce, komisariat (areszt ?) areszt w Lubawce, do 1818 roku rejon bolkowsko-kamiennogórski, 67 domów, 1 sołectwo, 484 mieszkańców (8 ewangelików); ewangelicy przynależą do Kamiennej Góry, obecnie do Miszkowic, chowani na cmentarzu w Lubawce; katolicy przynależą częściowo do Lubawki, częściowo do Krzeszowa (20 numerów), dają dla Lubawki 1/24 obciążenia. 1 katolicka szkoła tylko dla mieszkańców miejscowości. 1 nauczyciel (dalszej części zdania nie umiem przetłumaczyć). 1 cegielnia należąca do Krzeszowa. 2 gospody. 66 krosien tkackich lnu i bawełny, 8 innych rzemieślników. 162 sztuki bydła domowego. Folwark jest podzielony, gospodarz zamieszkuje sołectwo."
dodano: 01-05-2017

Poniżej fragment strony 409 z wydanej w 1845 roku książki "Schlesisches Kirchenblatt, tom 11". Czytamy tutaj: Kloster Grüssau bildet nämlich eine Kirchgemeinde für sich allein, deren Mitglieder in Hermsdorf und in der ersten Häusern des Dorfes Lindenau wohnen. W swobodnym tłumaczeniu na język polski informacja ta brzmi: Klasztor krzeszowski mianowicie tworzy osobną parafię sam, a jej członkowie żyją w Hermsdorf (dzisiaj część Krzeszowa) i w pierwszych domach wsi Lipienica
dodano: 03-05-2017

Poniżej fragment strony 13 z wydanej w 1857 roku książki Eduard Anders - "Die evangelische Diaspora in Schlesien". W opisie ewangelickiej parafii w Lubawce (Liebau im Landeshutschen) czytamy tutaj: Der ganze Parochialbezirk umfaßt 2 1/2 Meile und erstreckt sich über die Ortschaften Liebau, Ober-Blasdorf, Buchwald, Grüssauisch-Dittersbach, Hennersdorf, Ober-Lindenau, Tschöpsdorf, Ullersdorf (364 Evangelische unter 4854 Romischkatholischen); Schömberg, Albendorf, Berthelsdorf, Schömberger Blasdorf, Kratzbach, Leutmannsdorf, Voigtsdorf (136 Evangelische unter 5526 Römischkatholischen); Grüssau, Görtelsdorf, Grüssauisch Hermsdorf, Kindelsdorf, Nieder-Lindenau, Neuen (79 Evangelische unter 3297 Römischkatholischen) . Mamy więc tutaj informację, że cały obszar ewangelickiej parafii lubawskiej rozciąga się na 2,5 mili i obejmuje wymienione w dalszej części miejscowości. Najbardziej interesujące jest tutaj nazewnictwo dotyczące obu części Lipienicy, gdzie górna część wsi, należąca do rzymskokatolickiej parafii w Lubawce, nazwana jest "Ober-Lindenau", natomiast dolna część wsi, należąca do rzymskokatolickiej parafii w Krzeszowie, nazwana jest "Nieder-Lindenau".
dodano: 03-05-2017

Poniżej fragment strony 73 z wydanej w 1859 roku książki Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Liegniz für das Jahr 1859. Mamy tutaj fragment "Amts-Blatt Königlichen Regierung zu Liegnitz Nr 9, Liegnitz, den 26. Februar 1859", gdzie w dziale "Personal-Chronik öffentlicher Behörden" znajdujemy informację: "die Vokation für den Lehrer E. Handloß an der kath. Schule in Lindenau, Kreis Landeshut", co można przetłumaczyć jako "E. Handloß został powołany jako nauczyciel katolickiej szkoły w Lipienicy w powiecie kamiennogórskim".

W tej samej literaturze na stronie 165 znajdujemy "Amts-Blatt Königlichen Regierung zu Liegnitz Nr 20, Liegnitz, den 14. Mai 1859", gdzie w "Verordnungen höherer Staatsbehörden" znajdujemy informację: "Die im Landeshuter Kreise belegenen Ortschaften: Grüssau, Nieder-Lindenau, Neuen, Hermsdorf, Görtelsdorf und Kindelsdorf haben bisher noch in keinem festen Verbande mit einer evangelischen Kirche gestanden. Es wird daher auf Grund der stattgefundenen Verhandlungen, hiermit festgesetzt: §. 1. Die evangelischen Eingesessenen der vorgedachten sechs Ortschaften werden zur evangelischen Kirche in Liebau eingepfarrt. §. 2. Die Einpfarrung erfolgt mit der Wirkung, daß sich daran alle Rechte und Pflichten der Parochianen knüpfen. § 3. Die eingepfarrten Ortschaften treten dem Liebauer Bezirke der Parochie Liebau-Schömberg hinzu.". Mamy tu więc informację, że w powiecie kamiennogórskim miejscowości Grüssau, Nieder-Lindenau, Neuen, Hermsdorf, Görtelsdorf und Kindelsdorf nie mają przypisanego kościoła ewangelickiego i wszystkie sześć wiosek przypisane zostaje do kościoła w Lubawce, do parafii "Liebau-Schömberg". Jak widać dolna część Lipienicy zostaje tutaj nazwana "Nieder-Lindenau".
dodano: 03-05-2017

Poniżej fragment strony 557 z wydanej w 1867 roku książki Eduard Anders - "Historische Statistik der Evangelischen Kirche in Schlesien". W opisie ewangelickiej parafii w Lubawce-Chełmsku Śląskim (Parochie Liebau-Schömberg) czytamy tutaj: Tschöpsdorf 5, Ober-Blasdorf 11, Lindenau 2, Ullersdorf 6, Stadt Schömberg v. 2077 E. 123 evangl., Kratzbach 9, Leuthmannsdorf 9, Blasdorf 4, Voigtsdorf 7, Berthelsdorf 1, Albend. 22, Grüssau 32, Grüssauisch-Hermsdorf 37, von Lindenau der niedere Theil, Neuen, Klein-Hennersdorf 14. Podobnie jak w książce Eduard Anders - "Die evangelische Diaspora in Schlesien" mamy w lubawskiej parafii ewangelickiej dwukrotnie wymienioną Lipienicę, najpierw "Lindenau" a następnie "von Lindenau der niedere Theil", czyli dolną część Lipienicy. Ponieważ obie części Lipienicy wymieniane są wśród miejscowości wchodzących w skład lubawskiej i krzeszowskiej parafii rzymskokatolickiej, toteż zapewne z tego zauważony podział wynika. Warto zwrócić uwagę na liczbę ewangelików w "górnej" Lipienicy: zaledwie 2 osoby. Całkowitej liczby ewangelików w Lipienicy nie można ustalić, ponieważ dolna część wsi Lipienica została zsumowana z Krzeszówkiem i Jawiszowem. Sama książka jest też uaktualnionym wydaniem tej samej pozycji z roku 1848, tak więc nie wiadomo też, czy dane te uwzględniają rok 1848 czy też 1867.dodano: 05-05-2017

Poniżej fragment wydanego w 1874 roku "Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Liegniz", Nr. 4. den 24. Januar 1874. Znajdziemy tutaj rozdziale "Verordnungen und Bekanntmachungen der Königlichen Regierung." następujące zarządzenie o numerze "90":
(9O) Durch Ober-Präsidial-Erlaß vom 11. November v. Js. (O. P. 6518) ist auf den Antrag und nach Zustimmung sämmtlicher Betheiligten genehmigt worden, daß die mittelst gerichtlichen Vertrages vom 17. Oktober 1863 von dem Zimmermann Höptner in Lindenau aus der Erbscholtisei Hyp.-No. 1 zu Klein-Hennersdorf, Kreis Landeshut, erworbene, in zwischen mit einem Wohnhause bebaute Parzelle von 2,94 Morgen = 75,1 Are, aus dem Gemeinde-Verbande von Klein-Hennersdorf, welchem sie bisher unter der Hyp.-No. 114 angehörte, ausgeschieden und dem Gemeinde-Verbande von Lindenau hiesigen Kreises einverleibt werde. In Gemäßheit des § 1 (vorletzter Absatz) der Landgemeinde-Versassung vom 14. April 1856 wird dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Landeshut, den 10. Januar 1874. Der Königliche Landrath. gez von Klützow.

Mamy tutaj informację, że zgodnie z wyrokiem sądowym z 1863 roku cieśla Höptner z Lipienicy z Erbscholtisei Hyp.-No. 1 (dziedzicznego sołectwa hipoteka numer 1) kupił z Jawiszowa parcelę o powierzchni 2,94 morga = 75,1 ara, i wydziela się ją z Jawiszowa z hipoteki numer 114 i przypisuje do Lipienicy. Warto tutaj zwrócić uwagę na przelicznik morgi/ary - można ustalić, że 1 morg = 2554,42 m2.
dodano: 05-05-2017

Poniżej fragment wydanego w 1874 roku "Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Liegniz", Nr. 21. den 23. Mai 1874. Znajdziemy tutaj rozdziale "Verordnungen und Bekanntmachungen" " następujące zarządzenie o numerze "415":
(415) Bergwerksverleihung. Im Namen des Königs. Auf die am 8. März 1873 präsentirte Muthung wird den Bergwergsbesitzer Wilhelm Louis Effnert zu Schmiedeberg unter dem Namen von Haber das Bergwerkseigenthum in dem Felde, welches auf dem heute von uns beglaubigten Situationsrisse mit den Buchstaben A B C D E F G H I und K bezeichnet ist, einen Flächeninhalt von 2,189,000 Quadratmetern hat, und in den Gemeinden Liebau, Forstrevier Thiergarten, Lindenau und Hermsdorf grüssauisch, im Kreise Landeshut, Regierungsbezirke Liegnitz, Oberbergamtsbezirke Breslau, liegt, zur Gewinnung der in diesem Felde vorkommenden Steinkohlen hierdurch verliehen. Breslau, den 1. Mai 1874. Königliches Oberbergamt. Vorstehende Verleihungsurkunde wird unter Verweisung auf §§.35 und 36 des Berggesetzes vom 24. Juni 1865 mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Situationsriß während der in §.37 des Berggesetzes vorgeschriebenen Frist in dem Amtslokale des Königlichen Revierbeamten, Bergmeisters von Packisch zu Waldenburg, zur Einsicht offen liegt. Breslau, den 1. Mai 1874. Königliches Oberbergamt.

Mamy tutaj więc informację, że właścicel zakładu górniczego, pan Wilhelm Louis Effnert z Kowar, uzyskał nadanie koncesji na pole górnicze o nazwie "von Haber" leżące pod terenem leśnym (Forstrevier Thiergarten) oraz rozciągające się pod miejscowościami Lubawka, Lipienica i Hermsdorf grüssauisch (dzisiaj część Krzeszowa) w powiecie kamiennogórskim. Przyznano koncesję na wydobywanie kopaliny "Steinkohlen", czyli węgiel kamienny.
dodano: 12-03-2017

Poniżej fragment strony 237 z wydanej w 1884 roku książki "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom V". Czytamy tutaj: Lindenau (niem) 2.) L. r. 1293 Lindinowe, wś.{wieś}, pow.{powiat} kamienogórski, par.{parafia} Liebau i Gruessau, do 1810 własność cystersów w Grüssau.
dodano: 16-04-2017

Poniżej "fotomontaż" stron 282 i 283 z wydanej w 1887 roku książki "Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, 1887". Dane dotyczące miejscowości znajdują się w jednej tabeli rozbitej na dwie kolejne strony.
Najpierw lewa połowa tabeli ze strony 282. Pozycja 1 to Laufende Nummer czyli numer bieżący, tutaj Lindenau czyli Lipienica znajduje się pod numerem 28.
Pozycja 2 to Namen der Gemeindeeinheiten czyli nazwa jednostki gminnej, tutaj mamy Lindenau czyli Lipienica, przy czym przy nazwie znajduje się krzyżyk opisany na kolejnej stronie: Amtsgerichte Liebau czyli sąd rejonowy w Lubawce.
Pozycja 3 to Flächeninhalt überhaupt [ha] czyli obszar ogólny w hektarach, tutaj mamy wartość 372 ha.
Pozycja 4 to Flächeninhalt davon Ackerland [ha] czyli obszar gruntów ornych w hektarach, tutaj mamy wartość 288 ha.
Pozycja 5 to Flächeninhalt davon Wiesen [ha] czyli obszar łąk w hektarach, tutaj mamy wartość 70 ha.
Pozycja 6 to Flächeninhalt davon Holzungen [ha] czyli obszar zadrzewiony w hektarach, tutaj mamy wartość 2 ha.
Co ciekawe łącznie pozycje 4, 5 i 6 dają 360 ha, więc o 12 ha mniej niż pozycja 3.
Pozycje 7, 8 i 9 to Grundsteuer- Reinertrag vom Hektar czyli podatek gruntowy, tutaj mamy wartości w markach odpowiednio dla gruntów ornych, łąk i terenów zadrzewionych.
Pozycja 10 to Amtsbezirk czyli okręg urzędowy, tutaj mamy Hermsdorf, grüssauisch.
Pozycja 11 to Standesamtsbezirk czyli urząd stanu cywilnego, tutaj mamy Hermsdorf, grüssauisch.

Na stronie 283 mamy prawą, drugą połowę wcześniejszej tabeli, pozycja 1 - Laufende Nummer o wartości 28 powtórzona jest na końcu tabeli.
Pozycja 12 to Kirchspiel evangelisch czyli parafia ewangelicka, tutaj mamy wpis Liebau czyli Lubawka.
Pozycja 13 to Kirchspiel katholisch czyli parafia katolicka, tutaj mamy Libau, Grüssau czyli Lubawka, Krzeszów.
Pozycja 14 to Wohnplätze czyli miejsca mieszkalne, tutaj mamy wpis 1. W przypadku miejscowości składających się z kilku "osad" liczba ta przedstawia ich liczbę.
Pozycja 15 to Bewohnte und unbewohnte Wohngebäude czyli zamieszkałe i niezamieszkałe budynki mieszkalne, tutaj mamy wpis 77.
Pozycja 16 to Haushaltungen einschließlich der Anstalten czyli gospodarstwa domowe łącznie z zakładami?zakładanymi, tutaj mamy wpis 130.
Pozycje 17-25 to Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember 1885 czyli popu;lacja miejscowości w dniu 1 grudnia 1885 roku.
Pozycja 17 to Ueberhaupt czyli ogólnie, tutaj mamy wpis 470.
Pozycja 18 to Darunter besinden sich männliche Personen czyli z tego osoby płci męskiej, tutaj mamy wpis 218.
Pozycja 19 to Darunter besinden sich weibliche Personen czyli z tego osoby płci żeńskiej, tutaj mamy wpis 252.
Pozycja 20 to aktive Militärpersonen czyli aktywny personel militarny, tutaj mamy wpis -.
Pozycje 21-25 to Religionsbekenntniß czyli wyznanie religijne.
Pozycja 21 to Evangelische czyli ewangelicy, tutaj mamy wpis 32.
Pozycja 22 to Katholiken czyli katolicy, tutaj mamy wpis 438.
Pozycja 23 to sonstige Christen czyli inni chrześcijanie, tutaj mamy wpis -.
Pozycja 24 to Juden czyli wyznawcy judaizmu, tutaj mamy wpis -.
Pozycja 25 to ander. u. unbestimmt. Religionsbekenntniß czyli inne lub nieokreślone wyznanie religijne, tutaj mamy wpis -.
dodano: 15-04-2017

Poniżej fragment strony 160 z wydanej w 1897 roku książki "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1897". Czytamy tutaj: Lindenau D., Kr. Landeshut, P., A. u. St. Grüssau; E. u. Ag. Liebau 4,7 km; 381 Ew. Po rozwinięciu skrótów otrzymujemy informację: Lindenau bedeutet Dorf, Kreis Landeshut, Postbestellanstalt, Amtsbezirk und Standesamtbezirk Grüssau; Eisenbahnstation und Amtsgericht Liebau 4,7 km; 381 Einwohner.
dodano: 16-04-2017

Poniżej "fotomontaż" stron 286 i 287 z wydanej w 1898 roku książki "Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, 1898". Dane dotyczące miejscowości znajdują się w jednej tabeli rozbitej na dwie kolejne strony.
Najpierw lewa połowa tabeli ze strony 286. Pozycja 1 to Laufende Nummer czyli numer bieżący, tutaj Lindenau czyli Lipienica znajduje się pod numerem 29.
Pozycja 2 to Namen der Gemeindeeinheiten czyli nazwa jednostki gminnej, tutaj mamy Lindenau czyli Lipienica, przy czym przy nazwie znajduje się krzyżyk opisany na kolejnej stronie: Amtsgerichte Liebau czyli sąd rejonowy w Lubawce.
Pozycja 3 to Gesammt- Flächeninhalt [ha] czyli obszar ogólny w hektarach, tutaj mamy wartość 372,1 ha.
Pozycja 4 to Wohnplätze czyli miejsca mieszkalne, tutaj mamy wpis 1. W przypadku miejscowości składających się z kilku "osad" liczba ta przedstawia ich liczbę.
Pozycja 5 to Bewohnte Wohnhäuser czyli zamieszkałe budynki mieszkalne, tutaj mamy wpis 74.
Pozycja 6 to Andere bewohnte Baulichkeiten, Hütten, Zelte, Schiffe und dergl. czyli inne zamieszkałe budowle, chaty, namioty, statki i inne tego rodzaji, tutaj mamy wpis -.
Pozycje 7-10 to Haushaltungen czyli gospodarstwa domowe.
Pozycja 7 to Gewöhnliche Haushaltungen von 2 und mehr Personen czyli zwykłe gospodarstwa domowe dwuosobowe lub większe, tutaj mamy wpis 92.
Pozycja 8 to Einzeln lebende Personen mit eigener Hauswirthschaft m. (männliche) czyli pojedyńcze osoby płci męskiej żyjące w jednoosobowym gospodarstwie domowym, tutaj mamy wpis 3.
Pozycja 9 to Einzeln lebende Personen mit eigener Hauswirthschaft w. (weibliche) czyli pojedyńcze osoby płci żeńskiej żyjące w jednoosobowym gospodarstwie domowym, tutaj mamy wpis 6.
Pozycja 10 to Anstalten für gemeinsamen Aufenthalt czyli Instytucje wspólnego życia, tutaj mamy wpis -.
Pozycje 11-19 to Ortsanwesende Bevölkerung am 2. Dezember 1895 czyli popu;lacja miejscowości w dniu 2 grudnia 1895 roku.
Pozycja 11 to überhaupt czyli ogólnie, tutaj mamy wpis 382.
Pozycja 12 to Darunter besinden sich männliche Personen czyli z tego osoby płci męskiej, tutaj mamy wpis 172.
Pozycja 13 to Darunter besinden sich weibliche Personen czyli z tego osoby płci żeńskiej, tutaj mamy wpis 210.
Pozycja 14 to aktive Militärpersonen czyli aktywny personel militarny, tutaj mamy wpis -.Na stronie 287 mamy prawą, drugą połowę wcześniejszej tabeli, pozycja 1 - Laufende Nummer o wartości 29 powtórzona jest na końcu tabeli.
Pozycje 15-19 to Religionsbekenntniß czyli wyznanie religijne.
Pozycja 15 to Evangelische czyli ewangelicy, tutaj mamy wpis 27.
Pozycja 16 to Katholiken czyli katolicy, tutaj mamy wpis 355.
Pozycja 17 to Andere Christen czyli inni chrześcijanie, tutaj mamy wpis -.
Pozycja 18 to Juden czyli wyznawcy judaizmu, tutaj mamy wpis -.
Pozycja 19 to Andere und unbestimmt czyli inne i nieokreślone, tutaj mamy wpis -.
Pozycja 20 to Kirchspiel evangelisch czyli parafia ewangelicka, tutaj mamy wpis Liebau czyli Lubawka.
Pozycja 21 to Kirchspiel katholisch czyli parafia katolicka, tutaj mamy Libau, Grüssau czyli Lubawka, Krzeszów.
Pozycja 22 to Standesamtsbezirk czyli urząd stanu cywilnego, tutaj mamy Grüssauisch Hermsdorf.
Pozycja 23 to Stadt-bezw. Amtsbezirk czyli (?) okręg urzędowy, tutaj mamy Grüssauisch Hermsdorf.

dodano: 15-04-2017

Poniżej fragment strony 158 z wydanej w 1901 roku książki "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1901". Czytamy tutaj: Lindenau D: Kr Landeshut 9 km; Ag eK Liebau 4 km; P E Grüssau 3 km; A St Hermsdorf; kK Liebau u. Grüssau; 351 Ew. Po rozwinięciu skrótów otrzymujemy informację: Lindenau Dorf, Kreis Landeshut 9 km, Amtsbezirk evangelische Kirchspiel Liebau 4 km; Postbestellanstalt Eisenbahnstation Grüssau; Amtsgericht Standesamtbezirk Hermsdorf; katolische Kirchspiel Liebau und Grüssau; 351 Einwohner. Na stronie III znajdziemy też informację, że liczba ludności podana jest na podstawie Volkszählung vom 1. December 1900.
dodano: 12-03-2017

Poniżej fragment strony XVII z z wydanej w 1911 roku książki "Adreßbuch der Stadt und des Kreises Landeshut 1911". Czytamy tutaj: Lindenau, unweit Grüssau, hat 330 Einwohner, 313 kath., 17 evang., P. Grüssau, AG. Liebau. Am Orte besindet sich eine Ziegelei mit elektrischen Betrieb. Na stronie XI znajdziemy dodatkową informację: AG. = Amtsgerichtsbesirk. P. = Postbestellbesirk. Einwohnerzahlen nach der nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1910. W swobodnym tłumaczeniu mamy tutaj informację, że Lipienica znajduje się w pobliżu Krzeszowa, zgodnie ze spisem ludności z 1 grudnia 1910 roku mieszkało tutaj 330 osób, z czego 313 katolików i 17 ewangelików, poczta w Krzeszowie, sąd w Lubawce. W miejscowości znajduje się cegielnia z napędem elektrycznym.

Na stronach "Lipienica według Adreßbuch Lindenau - dane źródłowe ", "Lipienica według Adreßbuch Lindenau - mieszkańcy" oraz "Lipienica według Adreßbuch Lindenau - numery domów" można znaleźć pochodzące z tej książki inne informacje o Lipienicy i jej mieszkańcach.
dodano: 10-04-2017

Poniżej fragment strony 148 z z wydanej w 1913 roku książki "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1913". Czytamy tutaj: Lindenau D: Kr Landeshut 9 km; Ag eK Liebau 4 km; P E Grüssau 3 km; A St kK Hermsdorf grüss.; 330 Ew. Po rozwinięciu skrótów otrzymujemy informację: Lindenau Dorf Kreis Landeshut 9 km; Amtsgericht evangelische Kirchspiel Liebau 4 km; Postbestellanstalt Eisenbahnstation Grüssau 3 km; Amtsbezirk Standesamtbezirk katolische Kirchspiel Hermsdorf grüssauisch; 330 Einwohner. Na stronie III znajdziemy też informację, że liczba ludności podana jest na podstawie Volkszählung vom 1. Dezember 1910.dodano: 15-04-2017

Poniżej fragment strony 148 z wydanej w 1919 roku książki "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1919". Czytamy tutaj: Lindenau D: Kr Landeshut 9 km; Ag eK Liebau 4 km; P E Grüssau 3 km; A St kK Hermsdorf grüss.; 330 Ew. Po rozwinięciu skrótów otrzymujemy informację: Lindenau Dorf Kreis Landeshut 9 km; Amtsgericht evangelische Kirchspiel Liebau 4 km; Postbestellanstalt Eisenbahnstation Grüssau 3 km; Amtsbezirk Standesamtbezirk katolische Kirchspiel Hermsdorf grüssauisch; 330 Einwohner. Na stronie III znajdziemy też informację, że liczba ludności podana jest na podstawie Volkszählung vom 1. Dezember 1910.

Jak widać wpis dotyczący Lipienicy w "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1919" jest identyczny jak w "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1913".
dodano: 15-04-2017

Poniżej fragment strony 148 z z wydanej w 1921 roku książki "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1921". Czytamy tutaj: Lindenau D: Kr Landeshut 9 km; Ag eK Liebau 4 km; P E Grüssau (Kr. Landeshut , Schles.) 3 km; A St kK Hermsdorf grüss.; 330 Ew. Po rozwinięciu skrótów otrzymujemy informację: Lindenau Dorf Kreis Landeshut 9 km; Amtsgericht evangelische Kirchspiel Liebau 4 km; Postbestellanstalt Eisenbahnstation Grüssau (Kreis Landeshut, Schlesien) 3 km; Amtsbezirk Standesamtbezirk katolische Kirchspiel Hermsdorf grüssauisch; 330 Einwohner. Na stronie III znajdziemy też informację, że liczba ludności podana jest na podstawie Volkszählung vom vom 1. Dezember 1910.

Jak widać wpis dotyczący Lipienicy w "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1921" jest identyczny jak w "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1919", jedyna zmiana to rozwinięcie "Grüssau" do "Grüssau (Kreis Landeshut, Schlesien)".
dodano: 10-04-2017

Poniżej fragment strony 134 z z wydanej w 1925 roku książki "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1925". Czytamy tutaj: Lindenau D: Kr Landeshut 9 km; Ag eK Liebau 4 km; P E Grüssau (Kr. Landeshut , Schles.) 3 km; A St kK Hermsdorf grüss.; 316 Ew. Po rozwinięciu skrótów otrzymujemy informację: Lindenau Dorf Kreis Landeshut 9 km; Amtsgericht evangelische Kirchspiel Liebau 4 km; Postbestellanstalt Eisenbahnstation Grüssau (Kreis Landeshut, Schlesien) 3 km; Amtsbezirk Standesamtbezirk katolische Kirchspiel Hermsdorf grüssauisch; 316 Einwohner. Na stronie III znajdziemy też informację, że liczba ludności podana jest na podstawie Volkszählung vom Oktober 1919.
dodano: 20-03-2017

Poniżej fragment strony 417 z z wydanej w 1927 roku książki "Amtliches Landes-Adressbuch der Provinz Niederschlesien für Industrie, Handel, Gewerbe". Czytamy tutaj: Lindenau D Kr Landeshut Rgbz Liegnitz GemV Blau P ESt GL Grüssau Entf 3 km Ag Liebau Lg Hirschberg EW Schlesien (K u L 320 V) kath VSch Ftbsch ländl.

Po rozwinięciu skrótów otrzymujemy tekst: Lindenau Dorf Kreis Landeshut Regierungbezirk Liegnitz Gemeindevorsteher Blau Postamt Eisenbahnstation Güterladestelle Grüssau Entfernung 3 km Amtsgericht Liebau Landgericht Hirschberg Elektrizitätswerk Schlesien (Kraft und Licht 320 Volt) katholisch Volksschule Fortbildungsschule ländl(ich).

Tłumaczenie na język polski: Lipienica; wieś powiat Kamienna Góra; region Legnica; sołtys Blau; urząd pocztowy, stacja kolejowa, stacja przeadunkowa Krzeszów; odległość 3 kilometry; sąd rejonowy Lubawka; sąd ziemski Jelenia Góra; śląski zakład energetyczny (siła i światło 320 volt) katolicka szkoła podstawowa; kontynuacja nauki wiejskiej.

Warto zwrócić uwagę na nieco dziwne napięcie sieciowe - 320V siła i światło. W pobliskim Krzeszowie (Grüssau) ta sama literatura podaje napięcie 220V a w Lubawce (Liebau) 380V siła i 220V światło. Prawdopodobnie w Lipienicy było napięcie 220V. Kolejny błąd to przekręcone nazwisko - zamiast "Pranke Alois, Kolonialwr." powinno być "Franke Alois". Podobnie "Drenst, August, Schmiedemstr., Haus Nr 22" prawdopodobnie nosił nazwisko "Dienst" i według "Adreßbuch der Stadt und des Kreises Landeshut 1925" mieszkał pod numerem "23a". Zresztą na stronie 494 "Amtliches Landes-Adressbuch der Provinz Niederschlesien ..." ma on jeszcze inny numer domu - "23".
dodano: 10-04-2017

Poniżej fragment strony 143 z z wydanej w 1928 roku książki "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1928". Czytamy tutaj: Lindenau D: Kr Fa Landeshut 9 km; Ag Liebau 4 km; P Klnb A St kK Grüssau (Kr. Landeshut, Schles.) 3 km; eK Schömberg; 349 Ew. Po rozwinięciu skrótów otrzymujemy informację: Lindenau Dorf Kreis Finanzamt Landeshut 9 km; Amtsgericht Liebau 4 km; Postbestellanstalt Kleinbahnstation Amtsbezirk Standesamtsbezirk katholische Kirchspiel Grüssau (Kreis Landeshut, Schlesien) 3 km; evangelische Kirchspiel Schömberg; 349 Einwohner. Na stronie III znajdziemy też informację, że liczba ludności podana jest na podstawie Volkszählung vom 1925.
dodano: 18-03-2017

Poniżej fragment strony 128 z wydanej w 1939 roku książki "Alphabetisches Verzeichnis der Stadt- und Landgemeinden im Gau Niederschlesien mit den dazugehörigen Ortsteilen, Kolonien, Siedlungen usw." Czytamy tutaj: Lindenau, Gem, Kr Landeshut, 12 km, P Lindenau, Landeshut-Land 274 Ew, 85 H, (...) 417 ha, 4 GR, 2 Bg, BM Curt Wolfram, (...) Grüssau 10 NSDAP: OG Grüssau, Krsltg Landeshut LR, FA, ArbG, VersiA, AOK Landeshut / LG Hirschberg / AG Liebau / VersoA Schweidnitz / StA, Gend Grüssau / SchG Lindenau / (...) Pers, Güt Grüssau 2 km / (...) Grüssau 2 km Vorhanden: El, 1 Volkssch NN 520 m. W powyższym zapisie wszystkie piktogramy zastąpiłem znakami "(...)".

Ten sam tekst po rozwinięciu skrótów wygląda następująco: Lindenau, Gemeinde, Kreis Landeshut, 12 Kilometer, Post Lindenau, Landeshut-Land, 274 Einwohner, 85 Haushalte, Flurgröße der Gemeinde 417 Hektar, 4 Gemeinderäte, 2 Beigeordnete, Bürgermeister Curt Wolfram, Fernsprechnummer der Gemeinde Grüssau 10, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei: Ortsrgruppe der NSDAP Grüssau, Kreisleitung der NSDAP Landeshut, zuständiges Landratsamt mit Angabe der Entfernung von Ortsmitte, zuständiges Finansamt, zuständiges Arbeitsamt, zuständiges Versicherungsamt, zuständige Ortskrankenkasse Landeshut / zuständiges Landgericht Hirschberg / zuständiges Amtsgericht Liebau / zuständiges Versorgungsamt Schweidnitz / Standesamt, Gendarmerie-Bezirk Grüssau / Schulgemeinde oder Schulverband Lindenau / nächster Personenbahnhof oder Personenhaltestelle, nächster Güterbahnhof oder Güterhaltestelle Grüssau 2 km / nächste Krastposthaltestelle Grüssau 2 km, Vorhanden: Elektrisches Stromverteilungsnetz, 1 Volksschule, höhenlage des Ortes über Normalnull 520 Meter.

Teraz próba tłumaczenia na język polski: Lipienica, gmina, powiat Kamienna Góra, 12 kilometerów, poczta Lipienica, ziemia kamiennogórska, 274 mieszkańców, 85 gospodarstw domowych, wielkość powierzchni pól gminy 417 hektarów, 4 radnych, 2 urzędników (zastępców sołtysa?), sołtys Curt Wolfram, numer telefoniczny wioski: Krzeszów 10, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP): grupa terenowa NSDAP Krzeszów, zarząd powiatowy NSDAP Kamienna Góra, właściwy powiatowy urząd wskazujący odległość od centrum miasta (udzielającu informacji o oddaleniu się?), właściwy urząd skarbowy, właściwy urząd pracy, właściwy organ bezpieczeństwa, właściwa miejscowa kasa chorych Kamienna Góra / właściwy sąd rejonowy Jelenia Góra / właściwy sąd pierwszej instancji Lubawka / właściwy urząd zaopatrzeniowy Świdnica / urząd stanu cywilnego, obszar żandarmerii Krzeszów / okręg szkolny lub stowarzyszenie szkoły Lipienica / najbliższa kolejowa stacja osobowa lub kolejowy przystanek osobowy, najbliższy dworzec towarowy lub przystanek towarowy Krzeszów 2 km / najbliższy przystanek autobusowy (stacja pocztowa) Krzeszów 2 km, dostępne: elektryczna sieć dystrybucji prądu, 1 szkoła podstawowa, wysokość położenia nad poziomem morza 520 metrów.

Na stronie 1 znajduje się też informacja: Die bei den einzelnen Gemeinden und Ortsteilen engesetzen Einwohnerzahlen sind die Zahlen der ortsansässigen Personen am 17. Mai 1939. Die Zahlen der Haushalte sind nach Stand vom gleichen Tage eingesetzt. Z informacji tej wynika, że zarówno liczby mieszkańców jak i liczby gospodarstw domochych podane są na podstawie danych zebranych w czasie spisu ludności z dnia 17 maja 1939 roku.
dodano: 09-04-2017

Poniżej fragment ("fotomontaż" fragmentu tabeli) strony 633 z wydanej w 1929 roku książki "Heimatbuch des Kreises Landeshut in Schlesien". W tabeli "Ortverzeichnis und Ergebnisse der Volkszählungen 1843, 1871, 1900, 1925" (pol. wykaz miejscowości i wyników spisu ludności z lat 1843, 1871, 1900, 1925) znajdziemy informację o ludności Lipienicy (Gemeindeeinheit Bevölkerung = pol. zaludnienie gminy): rok 1843 = 501 mieszkańców, rok 1871 = 544 mieszkańców, rok 1900 = 351 mieszkańców oraz 16 czerwca 1925 roku = 349 mieszkańców. Dla roku 1925 oprócz samej liczby mieszkańców (Wohnbevölkerung) mamy jeszcze podział ze względu na wyznanie: Christen Evangelische (pol. chrześcijanie ewangelicy) = 30 osób, Christen Katolische (pol. chrześcijanie katolicy) = 318 osób i Izraeliten (pol. izraelici) = 1 osoba.
dodano: 10-04-2017

Poniżej fragment strony 174 z z wydanej w 1934 roku książki "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1934". Czytamy tutaj: Lindenau D: Kr Fa Landeshut 9 km; Ag Liebau 4 km; P Lindenau über Landeshut (Schles); Klnb A St kK Grüssau (Kr. Landeshut, Schles.) 3 km; eK Schömberg; 296 Ew. Po rozwinięciu skrótów otrzymujemy informację: Lindenau Dorf Kreis Finanzamt Landeshut 9 km; Amtsgericht Liebau 4 km; Postbestellanstalt Lindenau über Landeshut (Schlesien); Kleinbahnstation Amtsbezirk Standesamtsbezirk katholische Kirchspiel Grüssau (Kreis Landeshut, Schlesien) 3 km; evangelische Kirchspiel Schömberg; 296 Einwohner. Na stronie IV znajdziemy też informację, że liczba ludności podana jest na podstawie Volkszählung vom 16. Juni 1933.
dodano: 15-04-2017

Poniżej fragment strony 218 z z wydanej w 1941 roku książki "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1941". Czytamy tutaj: Lindenau D: Kr Fa Landeshut 9 km; Ag eK kK Liebau 4 km; P Lindenau über Landeshut (Schles); Klnb A St kK Grüssau (Kr. Landeshut, Schles.) 3 km; 296 Ew. Po rozwinięciu skrótów otrzymujemy informację: Lindenau Dorf Kreis Finanzamt Landeshut 9 km; Amtsgericht evangelische Kirchspiel katholische Kirchspiel Liebau 4 km; Postbestellanstalt Lindenau über Landeshut (Schlesien); Kleinbahnstation Amtsbezirk Standesamtsbezirk katholische Kirchspiel Grüssau (Kreis Landeshut, Schlesien) 3 km; 296 Einwohner. Na stronie IV znajdziemy też informację, że liczba ludności podana jest na podstawie Zählung vom 1933.
dodano: 09-04-2017

Poniżej fragment ("fotomontaż" fragmentu tabeli) strony 91 z wydanej w 1944 roku książki "Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Grossdeutsche Reich auf Grund der Volkszählung 1939". Mamy tutaj informację, że według spisu ludności z dnia 17 maja 1939 roku w Lipienicy mieszkało 266 mieszkańców.
dodano: 23-04-2017

Poniżej fragment ("fotomontaż" fragmentu tabeli) strony 3 z wydanego w 1947 roku dziennika urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski, numer 124/1947", gdzie w tekście "Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 września 1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości" znajdziemy wzmiankę o miejscowości "Lindenau - Lipienica".
dodano: 23-04-2017

Poniżej fragment strony 91 z wydanej w 2005 roku książki " Nazwy miejscowe Polski, tom VI". Mamy tutaj informację o historii, pochodzeniu i zmianach nazwy wsi Lipienica. Jednak bardzo interesujące jest również podana tutaj bogata literatura odnosząca się do Lipienicy. Spróbuję ją tutaj przeanalizować:

Lindinowe 1292, Lindinowe 1299 SUr VI 52, 320 - skrót "SUr IV" rozwinięty jest na stronie XXXVI tomu I tej książki: "Schlesisches Urkundenbuch: IV 1267-1281 Bearb. v. W. Irgang. Wien-Köln-Graz, 1978-1988"

Lindenau 1651, villa Lindenau 1666/67 J I 246, 702 - skrót "J I" rozwinięty jest na stronie XVII tomu I tej książki: "J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Breslau, Opeln, Liegnitz, Glogau. I-IV. Breslau 1902-1907". Powyżej na mojej stronie znajduje się skan fragmentu strony 702 książki "Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Breslau. Erster Teil" i faktycznie znajdziemy tam wzmiankę o miejscowości "Lindenau". Warto zwrócić tutaj uwagę, że uwzględniona wcześniej "Lindenau" ze strony 246 to w mojej ocenie najprawdopodobniej jakaś całkiem inna miejscowość o takiej samej nazwie.

Lindenau 1785 Z V 111 - skrót "Z V" rozwinięty jest na stronie XL tomu I tej książki: "B. Zimmermann, Beiträge zur Beschreibung von Schlesien, I-XIII. Brieg 1783-1796".

Lindenau 1845 K 373 - skrót "K" rozwinięty jest na stronie XVII tomu I tej książki: "J. G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der königl. Preuss. Provinz Schlesien, Breslau 1845" Powyżej na mojej stronie stronie znajduje się skan fragmentu strony 373 książki "Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien" i faktycznie znajduje się tam hasło "Lindenau".

Lindenau 1941 Wrzosek 33 - skrót "Wrzosek" rozwinięty jest na stronie XXXIX tomu I tej książki: "A. Wrzosek, Skorowidz gmin Śląska Dolnego i Opolskiego z niemieckimi i polskimi nazwami miejscowymi. Katowice 1945".

Lindenau - Lipienica, -y, lipienicki 1947 MPol XXV nr 124 - skrót "MPol" rozwinięty jest na stronie XXV tomu I tej książki: "Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa 1946 i nn." Powyżej na mojej stronie znajduje się fragment skanu strony 3 z dziennika urzędowego "Monitor Polski, numer 124/1947", gdzie w tekście "Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 września 1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości" znajdziemy wzmiankę o miejscowości "Lindenau - Lipienica".

Lipienica, -cy 1981 WUN II 299 - skrót "WUN" rozwinięty jest na stronie XXXIX tomu I tej książki: "Wykaz urzędowych nazw miejscowości. I-III. Warszawa 1980-1982."

Lit. SNGŚl VII 5 - skrót "SNGŚl VII" rozwinięty jest na stronie XXXV tomu I tej książki: "Nazwy geograficzne Śląska. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska", znajdziemy tam opis tomów od I do VI, brak tam jednak wzmianki o tomie VII.
dodano: 30-04-2017

Poniżej fragment ("fotomontaż" fragmentu zestawienia) strony 35 z wydanego w 1992 roku artykułu Ivo Łaborewicz - "Powojenne nazewnictwo w jeleniogórskiem", gdzie znajdziemy informację, że znajdująca się w powiecie kamiennogórskim miejscowość o dzisiejszej nazwie "Lipienica" nosiła nazwy: "Lipowo - Lindenau - Lipienica" - przy czym "Lipowo" to nazwa "przedkomisyjna" używana nieoficjalnie tuż po zakończeniu wojny, "Lindenau" to niemieckojęzyczna nazwa "przedwojenna" a "Lipienica" to oficjana nazwa nadana przez działającą przy Ministerstwie Administracji Publicznej w latach 1945-1950 Komisję Nadawania Nazw Miejscowych.


data mieszkańcy źródło informacji uwagi
1785 332 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8", "Beyträge zur Beschreibung von Schlesien tom 5"
1810 373 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 9"
1816 373 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8"
1825 407 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8", "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 9"
1830 407 "Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien" sami katolicy
1840 484 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8", "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 9"
1843 501 "Heimatbuch des Kreises Landeshut in Schlesien"
1845 484 "Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien" 8 ewangelików
1871 544 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8", "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 9"
1871 470 "Heimatbuch des Kreises Landeshut in Schlesien"
1885-12-01 470 "Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, 1887" 438 katolików, 32 ewangelików
1885 470 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8", "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 9"
1895-12-02 382 "Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, 1898" 355 katolików, 27 ewangelików
1897 381 "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis 1897"
1900-12-01 351 "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis 1901"
1900 351 "Heimatbuch des Kreises Landeshut in Schlesien"
1905 342 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8"
1910 330 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8", "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 9"
1910-12-01 330 "Adreßbuch der Stadt und des Kreises Landeshut 1911" 313 katolików, 17 ewangelików
1910-12-01 330 "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis 1913", "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1919", "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1921"
1919-10 316 "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis 1925"
1925 349 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8"
1925 349 "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis 1928"
1925-06-16 349 "Heimatbuch des Kreises Landeshut in Schlesien" 318 katolików, 30 ewangelików, 1 izraelita
1933-06-16 296 "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis 1934", "Schlesisches Ortschaftsverzeichnis (...) 1941"
1933 296 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8", "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 9"
1939-05-17 266 "Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Grossdeutsche Reich auf Grund der Volkszählung 1939" (1)
1939-05-17 274 "Alphabetisches Verzeichnis der Stadt- und Landgemeinden im Gau Niederschlesien mit den dazugehörigen Ortsteilen, Kolonien, Siedlungen usw." (1)
1970 184 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8", "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 9"
1978 217 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8", "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 9"
1988 170 "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 8", "Słownik Geografii Turystycznej Sudetów tom 9"


Uwagi:
(1) dla spisu z dnia 17 maja 1939 występuje rozbieżność co do liczby mieszkańców: 266 lub 274 osoby


Wróć